อำเภอเมือง
อำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอร่อนพิบูลย์ (ต่อ)
1. เบญจมราชูทิศ 26. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 51. เสาธงวิทยา
2. กัลยาณีศรีธรรมราช 27. กรุงหยันวิทยาคาร 52. ตระพังพิทยาคม
3. ปากพูน 28. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
อำเภอหัวไทร

4. เมืองนครศรีธรรมราช

29. เสม็ดจวนวิทยาคม 53. หัวไทรบำรุงราษฎร์
5. โยธินบำรุง 30. ทุ่งสังพิทยาคม 54. แหลมราษฎร์บำรุง
6. ตรีนิมิตรวิทยา
อำเภอบางขัน
55. นพคุณประชาสรรค์
7. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 31. บางขันวิทยา 56. ทรายขาววิทยา
8. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. 32. วังหินวิทยาคม 57. เขาพังไกร
อำเภอลานสกา
อำเภอถ้ำพรรณรา
อำเภอจุฬาภรณ์
9. สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 33. ประสาธน์ราษฎร์บำรุง

58. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

10. ขุนทะเลวิทยาคม
อำเภอช้างกลาง
อำเภอพรหมคีรี
อำเภอพระพรหม
34. ช้างกลางประชานุกูล 59. พรหมคีรีพิทยาคม
11. เฉลิมราชประชาอุทิศ
อำเภอเชียรใหญ่
60. บ้านเกาะวิทยา
12. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 35. เชียรใหญ่
อำเภอท่าศาลา
13. พระพรหมพิทยานุสรณ์ 36. วิเชียรประชาสรรค์ 61. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
37. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 62. โมคลานประชาสรรค์
14. ทางพูนวิทยาคาร 38. ธัญญาวดีศึกษา 63. สระแก้วรัตนวิทย์
15. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.
อำเภอชะอวด
อำเภอสิชล
อำเภอฉวาง
39. ชะอวด 64. สิชลคุณาธารวิทยา
16. ฉวางรัชดาภิเษก 40. ชะอวดวิทยาคาร 65. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
17. ละอายพิทยานุสรณ์ 41. เกาะขันธ์ประชาภิบาล 66. สิชลประชาสรรค์
อำเภอพิปูน
42. ขอนหาดประชาสรรค์ 67. เทพราชพิทยาสรรค์
18. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 43. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
อำเภอขนอม
19. นางเอื้อยวิทยา
อำเภอปากพนัง
68. ขนอมพิทยา
อำเภอทุ่งสง
44. ปากพนัง 69. ท้องเนียนคณาภิบาล
20. ทุ่งสง 45. โศภนคณาภรณ์
อำเภอนบพิตำ
21. สตรีทุ่งสง 46. อินทร์ธานีวิทยาคม 70. คงคาประชารักษ์
22. ทุ่งสงวิทยา 47. สตรีปากพนัง 71. นบพิตำวิทยา
23. ทุ่งสงสหประชาสรรค์
อำเภอร่อนพิบูลย์
สำนักงาน
24. ก้างปลาวิทยาคม 48.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 72. สพม.นครศรีธรรมราช
อำเภอนาบอน
49. คีรีราษฎร์พัฒนา - คู่มือการใช้งาน AMSS/SMSS
25. นาบอน 50. ควนเกยสุทธิวิทยา