คณะผู้จัดทำ

               ที่ปรึกษา

                 1. นายนพดล  รักษ์แก้ว        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
                 2. นายถาวร  เวชจันทร์         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
                 3. นางวิมพ์วิภา  รักสม          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

              คณะทำงาน
          
                 1. นายไตรรงค์   สาดแว               ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ   ผู้ดูแลระบบ
                 2. นางสาวจิตติมา   เพชรมูณีย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      Webmaster
                 3. นางสาวนาตยา   นาคพันธ์       เจ้าหน้าที่ธุรการ      Webmaster

             ผู้ให้การสนับสนุน/ขอขอบคุณ

                 1. นายทองคำ   มากมี             ครู คศ.3 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี
                 2. นายสมคิด    จรียานุวัฒน์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สพฐ. และทีมงาน
                 3. ทีมงานพัฒนาระบบ AMSS / SMSS กพร. สทร. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
   โทร 0-7534-5050 ต่อ 107, 063-0810195 mail : dlict@sea12.go.th